പനയോലകള്‍

Wednesday, June 01, 2011

‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ് ‘എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന്റെ പുസ്തകപരിചയം

‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ്‘ എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന് ജയിന്‍ മുണ്ടക്കല്‍ , ഫ്ലോറിഡ എഴുതിയ പുസ്തകപരിചയം.

ഇവിടെ ഞെക്കുക