പനയോലകള്‍

Monday, January 30, 2012

‘വേനലില്‍ ഒരു മഴ’ വനിത മാസികയില്‍ വന്ന എന്റെ ഒരു ചെറുകഥ
‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ്’ എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന് സമകാലിക മലയാളം വാരികയില്‍ ചെറുകഥാകൃത്ത് ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ ആസ്വാദനംഎന്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റിന് ‘ എ വി അനില്‍ കുമാറിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനം