പനയോലകള്‍

Tuesday, October 06, 2009

ഫോമ (Federations of Malayalee Associations of America) സാഹിത്യമത്സരം നടത്തുന്നു. അമേരിക്കന്‍ മലയാളികള്‍ കൃതികള്‍ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 31.

3 Comments:

At October 06, 2009 9:45 AM, Blogger റീനി said...

ഫോമ (Federations of Malayalee Associations of America) സാഹിത്യമത്സരം നടത്തുന്നു. അമേരിക്കന്‍ മലയാളികള്‍ കൃതികള്‍ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 31.

 
At October 06, 2009 10:44 AM, Blogger काप्पिलान /കാപ്പിലാന്‍ said...

ഓ . എനിക്ക് അവാര്‍ഡിനോട് താല്പര്യമില്ല റിനി . വല്ല പേ വാര്‍ഡും ആയിരുന്നെങ്കില്‍ നോക്കാമായിരുന്നു .

 
At September 20, 2010 2:55 AM, Blogger Prajeshsen said...

congratsssssss

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home