പനയോലകള്‍

Tuesday, October 20, 2009

മാം (MAM-Malayalee Association of Maryland) ആഗോള സാഹിത്യമത്സരത്തില്‍ ചെറുകഥക്ക്‌ രണ്ടാം സ്ഥാനം റീനി മമ്പലത്തിന്‌.

മാമിനെക്കുറിച്ച്‌ ഇവിടെ വായിക്കുക4 Comments:

At October 20, 2009 9:17 AM, Blogger റീനി said...

മാം (MAM-Malayalee Association of Maryland) ആഗോള സാഹിത്യമത്സരത്തില്‍ ചെറുകഥക്ക്‌ രണ്ടാം സ്ഥാനം റീനി മമ്പലത്തിന്‌.

 
At October 21, 2009 5:40 AM, Blogger Seema Menon said...

congratulations Reeni!

 
At December 04, 2009 11:17 AM, Blogger Sureshkumar Punjhayil said...

Congratulations & Best wishes....!!!!

 
At February 20, 2010 5:19 AM, Anonymous Anonymous said...

congratulations

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home