പനയോലകള്‍

Monday, January 30, 2012

എന്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റിന് ‘ എ വി അനില്‍ കുമാറിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനം
1 Comments:

At January 30, 2012 11:35 AM, Blogger റീനി said...

എന്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റിന്’ സ്ത്രീശബ്ദം എന്ന മാസികയില്‍ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററും എഴുത്തുകാരനുമായ എ വി അനില്‍കുമാര്‍ എഴുതിയ ഒരു ആസ്വാദനം.

 

Post a Comment

<< Home