പനയോലകള്‍

Wednesday, June 01, 2011

‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ് ‘എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന്റെ പുസ്തകപരിചയം

‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ്‘ എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന് ജയിന്‍ മുണ്ടക്കല്‍ , ഫ്ലോറിഡ എഴുതിയ പുസ്തകപരിചയം.

ഇവിടെ ഞെക്കുക

2 Comments:

At June 01, 2011 12:30 AM, Blogger റീനി said...

‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ്’ എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന് ജയിന്‍ മുണ്ടക്കല്‍ , ഫ്ലോറിഡ എഴുതിയ പുസ്തകപരിചയം.

 
At June 04, 2011 8:56 AM, Blogger പ്രദീപ്‌ പേരശ്ശന്നൂര്‍ said...

my present

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home