പനയോലകള്‍

Monday, January 30, 2012

‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ്’ എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന് സമകാലിക മലയാളം വാരികയില്‍ ചെറുകഥാകൃത്ത് ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ ആസ്വാദനം1 Comments:

At January 30, 2012 11:57 AM, Blogger റീനി said...

‘റിട്ടേണ്‍ ഫ്ലൈറ്റ്’ എന്ന എന്റെ ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന് സമകാലിക മലയാളം വാരികയില്‍ ചെറുകഥാകൃത്ത് ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ അസ്വാദനം.

 

Post a Comment

<< Home