പനയോലകള്‍

Wednesday, March 07, 2007

മാര്‍ച്ചുമാസത്തില്‍ മഞ്ഞുകാലം മടിച്ച്‌ പടിയിറങ്ങുവാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍


പുറത്ത്‌ ഹേമന്തം, അകത്ത്‌ വസന്തം. വന്നൊന്ന് കണ്ടുപോകൂ.