പനയോലകള്‍

Sunday, March 23, 2008

ബൂലോകര്‍ക്ക്‌ ഈസ്റ്റര്‍ ആശംസകള്‍!


കേരളത്തില്‍ ഈസ്റ്റര്‍ സമയത്ത്‌ വിരിഞ്ഞിരുന്ന ലില്ലിപൂക്കളുടെയും അന്നത്തെ ഈസ്റ്ററിന്റെയും ഓര്‍മ്മക്കായി.
കണക്ടിക്കട്ടിലിലുള്ള എന്റെ വീട്ടിലിലും ഈസ്റ്റര്‍ സമയത്ത്‌ ഈ ലില്ലികള്‍ പൂക്കുന്നു.